top of page

תנאי

השימוש

תקנון

מבצעים

מדיניות הפרטיות באתר הבית של אתנה תכשיטים ח.פ. 305751281 (להלן -  "מדיניות הפרטיות", "האתר" ו- "אתנה תכשיטים", בהתאמה).

מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר לאתנה תכשיטים על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי אתנה תכשיטים במסגרת השימוש באתר או באמצעות שיתופי פעולה. כמו כן, להבטיח כי הנתונים אודותייך יישמרו במאגרי מידע רשומים לפי חוק אצל רשם מאגרי המידע וכי השימוש בהם יעשה בהתאם להסכמתך ולהוראות החוק.

יצויין כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמך.

 

המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש באתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

אנא קראו נספח מדיניות פרטיות זה ואת תקנון תנאי השימוש באתר (להלן - "תנאי השימוש") לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת, דוא"ל וכדו') לאתנה תכשיטים באמצעות האתר (לרבות במסגרת שימוש במועדון לקוחות אתנה תכשיטים באמצעות האתר). מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפיה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו, מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.

אתנה תכשיטים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.

 

אתנה תכשיטים עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:

מידע אקטיבי" - מידע או מידע אישי משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת הרשמתך לאתר וכל מידע מזהה אשר ייאסף אודותייך אגב הצטרפותך לאתר, לקמפיין או פעילות כלשהי (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו') והנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום למועדון לקוחות אתנה תכשיטים, רישום לצפיה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי, אם קיים, פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). לענין זה נציין כי במהלך הצפיה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפיה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, לרבות רישום למועדון לקוחות אתנה תכשיטים וניוזלטר אתנה תכשיטים, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן אתנה תכשיטים תחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחוייבים, כאמור, (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה, אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפיה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו (לרבות לצורך ביצוע פעולות במסגרת מועדון לקוחות אתנה תכשיטים וקבלת עדכונים ומידע על הנחות, מבצעים וכיוצ״ב). כמו כן, פרטי תשלום והזמנות (כגון כרטיס אשראי בו בוצעה העסקה, פרטי הקשר, הזמנותייך ו/או כל מידע אשר שעשוי להיות קשור לרכישתך) עשוי להישמר במאגר המידע של אתנה תכשיטים על מנת לעבד מידע זה ולאפשר שליחה יעילה של המוצרים אותם הזמנת ולהקל ברכישות עתידיות.  לצורך כך אנו נשתף צדדים שלישיים בפרטים למטרת ביצוע והשלמת ההזמנה בלבד.

מידע פאסיבי" - מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת IP של הגולש, נתוני גלישה, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש, מיקום ממנו בוצעה ההרשמה, זמני גישה לשירות ועוד).

לעניין זה, מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון "עוגיות"/"קוקיס" ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים, הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש, אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט, אולם החברה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת קוקיס או הפסקת קבלתן, עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו. ייתכן שהמידע שייאסף ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של אתנה תכשיטים. המידע בקוקיס מוצפן ואתנה תכשיטים נוקטת באמצעים מקובלים ועושה כל שביכולתה על מנת שהמידע יהיה מאובטח.

 

אתנה תכשיטים רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי אתנה תכשיטים עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, חווית השימוש, השירותים הניתנים על ידה, שיפור טכנולוגי, מחקרי שיווק למטרות עסקיות כלכליות וכיו"ב. בנוסף, מובהר כי אתנה תכשיטים רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.

 

יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמתך וברצונך ולא חלה עליך כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמך והינך רשאי שלא למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפיה ולשימור בתוכן האתר - לרבות לצורך ביצוע פעולות במסגרת מועדון לקוחות אתנה תכשיטים).

על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה למועדון לקוחות אתנה תכשיטים ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר לאתנה תכשיטים להשתמש במידע, כאמור, ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי אתנה תכשיטים (להלן - "מאגר המידע"). וכן, מאשר המשתמש כי אתנה תכשיטים תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות: דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע לאתנה תכשיטים, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

 

המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך לאתנה תכשיטים באמצעות כתובת הדואר האלקטרונית: athenajewellery@gmail.com, ו/או באמצעות לחיצה על מקש "הסר" ואתנה תכשיטים תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל אתנה תכשיטים בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין אתנה תכשיטים בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלוונטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

 

המידע שנמסר לנו על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידינו במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי אתנה תכשיטים, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים לאתנה תכשיטים או מי מטעמה שירותים ו/או שאתנה תכשיטים עורכת איתם שיתופי פעולה.

 

על אף האמור בסעיף 15 לעיל, אתנה תכשיטים רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:

אם אתנה תכשיטים סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק או פגיעה חמורה למשתמש בגופו או ברכושו ו/או של צדדים שלישיים.

- אם תבקש להפעיל או לרכוש מוצרים או שירותים מצדדים שלישיים דרך האתר, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש לצורך השלמת התהליך ומתן השירות עבורך.

- אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי ו/או לצורך מניעת ביצוע עבירה.

- אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר אתנה תכשיטים או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).

- לצורך טיפול בדיווחים או בקשות שלך במסגר האתר או השתתפותך בפעילות או קמפיין המחייבים שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים

- אם קיימת מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או סכסוך משפטי בין אתנה תכשיטים ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם אתנה תכשיטים מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת אתנה תכשיטים.

- אם אתנה תכשיטים תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב - במקרה זה רשאית אתנה תכשיטים להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.

 

יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

 

כל משתמש זכאי לפנות אלינו לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של אתנה תכשיטים. בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו אם אינו נכון, שלם או מדוייק שנשמר אצלנו ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין וחוק הגנת הפרטיות. יצוין כי על אף האמור לעיל, החברה רשאית לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

 

באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע באמצעות אמצעי אבטחה טכנולוגייים וארגוניים מתקדמים הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו, ניצול מקרי או מכוון, אובדן והרס. עם זאת, מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, אתנה תכשיטים אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו, חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור. אתנה תכשיטים לא תישא באחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהו שעלול להיגרם שלא בשליטתה.

 

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין. ככל שתלחץ על קישור של צדדים שלישיים אתה עושה זאת על אחריותך שכן איננו שולטים ואייננו אחראים למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם.

 

הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל). סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

מסמך זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עבודה, סוכן או שלוח בינך לבין אתנה תכשיטים. אם הוראה ממסמך זה תימצא בלתי חוקית, בטלה או בלתי הפיכה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תימחק ממדיניות הפרטיות ולא תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי והוראו המסמך.

 

ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הגנת הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך אצלנו בעקבות שימושך באתר, באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות שלנו טל: 050-9259254 בשעות הפעילות או באימייל: athenajewelleryil.com ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי. אם הינך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, על יד כל גורם, אנא פנה אלינו באחת מהדרכים הנ"ל.

 

 

 

 

 

תקנון הגרלה בשווי 300 ש״ח לרכישה באתר אתנה תכשיטים

עורכת ההגרלה: אתנה תכשיטים ח.פ. 305751281

מיום 25.02.2020 ועד ליום ה- 01.03.2020 תתקיים ״הגרלה בשווי 300 ש״ח לקניה באתר של אתנה תכשיטים כולל משלוח בחינם״ (להלן - "ההגרלה") באתר האינטרנט בכתובת: www.athena-jewellery.com (להלן - "האתר").

ההטבה תפורסם על ידי פוסט באינסטגרם ובשיתוף בסטורי באינסטגרם של אתנה תכשיטים.

תנאי הכניסה להגרלה: על המשתתף בהגרלה לתייג שתי חשבונות אינסטגרם בתגובה לפוסט שפורסם בעמוד האינסטגרם של אתנה תכשיטים athena_jewellery_il (להלן - ״העמוד״) ב-25.02.2020, ובנוסף לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם של אתנה תכשיטים. תיוג בפוסט אחר לא ייכנס להגרלה. על המשתתף לעמוד בשני התנאים הנ״ל.

הזוכה בהגרלה יוכרז בסטורי באינסטגרם של אתנה תכשיטים. בנוסף אתנה תכשיטים מתחייבת ליצור קשר עם הלקוח להעברת הקופון בשווי 300 ש״ח + משלוח בסך 30 ש״ח (330 ש״ח סך הכל) עד לתאריך 05.03.2020. הקופון יהיה לשימוש חד פעמי עד לתאריך 31.03.2020.

אתנה תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההגרלה ו/או לשנות את ההגרלה ו/או תנאי ההגרלה ו/או את תקופת ההגרלה בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסמה ההגרלה. ההגרלה תיערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

הקופון כולל כפל מבצעים באתר, אך אינו כולל כפל מבצעים שניתנו על ידי קופון.

מימוש הקופון הנ״ל על פי תנאי הטבה זו תוכל להיעשות אך ורק במעמד יחיד. לא ניתן לפצל את הרכישה ו/או לקבל המתנה למועדים או בסניפים.

 

תינתן החלפה של פריט שנרכש בעסקה שבה הטבת ההגרלה מומשה לפריט אחר ששווי זהה,

או גבוה ממנו בתוספת תשלום ההפרש.

לא יינתן החזר כספי כלל על פריטים שנרכשו וקוזזו כספית על ידי ההטבה של הגרלה זו.

בעת החלפת מוצר אין החזר כספי על משלוח דואר רשום אלינו וחזרה אל הלקוח.

תנאי ההחלפה וההחזרה המלאים נמצאים באתר בעמוד ״משלוחים החזרות והחלפות״.

אך בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין תקנון החזרות והחלפות בעמוד ״משלוחים החזרות והחלפות״ באתר, תגברנה הוראות תקנון זה בהגרלה זו ספציפית.
 

אתנה תכשיטים לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות בהגרלה ו/או זכיה בהגרלה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בהגרלה.

אתנה תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם,

וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתנה תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי ההגרלה, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את ההגרלה, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי ההטבה ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסמה ההגרלה לראשונה.

כל המחירים כוללים מע"מ.

התשלום בגין הרכישות באתר האינטרנט יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

תקנון מבצע 15% הנחה לכל מי שמשתף את הטיימר של אתנה תכשיטים בסטורי באינסטגרם

עורכת המבצע: אתנה תכשיטים ח.פ. 305751281.

תקופת המבצע: בתקופה שהחל מיום 27.02.2020 ועד לסיום המבצע ביום ה-31.03.2020 יתקיים ״מבצע קופון הנחה אישי של 15% על כל הפריטים באתר״ למשתתפים בתנאים כדקלמן:

שיתוף הטיימר שפורסם בסטורי של אתנה בתאריך 26.02.2020 ושמו ״האתר של אתנה עולה לאוויר!!!״ בסטורי האישי, ותיוג athena_jewellery_il@ באותו הסטורי.

שיתוף הטיימר יכול להתבצע עד ה-28.02.2020 בשעה 00:00 (הבהרה - ב-28.02.2020 בשעה 00:01 ההטבה פגה תוקף).

לאחר מילוי התנאים שלהלן הלקוחה תקבל הודעה פרטית דרך ממשק האינסטגרם ובו קופון אישי למימוש בסל הקניות באתר. הקופון תקף לשימוש חד פעמי עד התאריך ה- 31.03.2020.

אתנה תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

הפריטים המשתתפים במבצע - מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים באתר אתנה תכשיטים ובחנות האינסטגרם, ונמכרים במחיר מלא ו/או כולל כפל מבצעים אך לא כולל כפל מבצעים שניתנים בקופונים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים כגון משלוחים וכו'. 

במסגרת המבצע רק לקוח שמילא אחר ההוראות שבגינו הוא קיבל קופון אישי, זכאי לרכוש תכשיטים ממגוון התכשיטים המשתתפים במבצע ב15% הנחה באתר אתנה תכשיטים באינטרנט בכל הקטגוריות בכתובת: www.athena-jewellery.com (להלן - "האתר").

המבצע יערך בהתאם לתקופת המבצע או עד מועד גמר המלאי לפי המוקדם מבניהם.

מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי תקף כרגיל בזמן המבצע.

אתנה תכשיטים לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

אתנה תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתנה תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

בזמן מבצע אתנה תכשיטים משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים באתר בזמן אמת עם זאת, ייתכן כי עלולים להיווצר פערים בין המחיר המלא למחיר המבצע בעת השלמת הליך הזמנה. במצב כזה אתנה תכשיטים תישא באחריות לפערי המבצע ותפצה את הלקוח בהתאם לתנאי המבצע כפי שמוסדרים בתקנון המבצע הרלוונטי. בכל מקרה לא תישא אתנה תכשטים באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

כל המחירים כוללים מע"מ.

התשלום בגין הרכישות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.  

על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

תקנון מבצע תכשיט רביעי מתנה באתר

עורכת המבצע: אתנה תכשיטים ח.פ. 305751281

2. תקופת המבצע

מיום 28.02.2020 ועד ליום ה- 01.03.2020 יתקיים מבצע "בכל קניית שלושה תכשיטים תקבל הלקוחה תכשיט רביעי במתנה! מבין כל התכשיטים המשתתפים במבצע" (להלן - "המבצע") באתר האינטרנט בכתובת: www.athena-jewellery.com (להלן - "האתר"). ההטבה תמומש על ידי הקופון February29 בסל הקניות. ההטבה תפורסם בסטורי באינסטגרם ובפוסט באינסטגרם.

אתנה תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

תכשיטים המשתתפים במבצע - מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים בחנות אתנה תכשיטים, שאינם תכשיטי מבצע ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, כגון משלוחים וכו'. 

במסגרת המבצע, יתאפשר לכל לקוח לרכוש באתר שלושה תכשיטים המשתתפים במבצע, ולקבל תכשיט נוסף אחד מהתכשיטים הנמכרים באתר הזול מבין הארבעה, במתנה.

ככל והלקוח ירכוש תכשיט חמישי המשתתף במבצע, יהיה זה במחיר מלא. במקרה כזה הלקוח זכאי לרכוש שלושה תכשיטים נוספים המשתתפים במבצע ולקבל את הרביעי, הזול מבין הארבעה, במתנה.

ההנחה, במסגרת המבצע, תינתן על התכשיטים הזולים מבין התכשיטים שיירכשו באותה עסקה, בעוד בגין התכשיט היקר מבניהם ישולם המחיר המלא.

אין כפל מבצעים או הנחות.

קבלת מוצר רביעי במתנה על פי תנאי מבצע זה תוכל להיעשות אך ורק במעמד קניית שלושת התכשיטים הראשונים. לא ניתן יהיה לקבל תכשיט רביעי במתנה שלא במעמד רכישת שלושת התכשיטים האחרים ו/או לפצל את הרכישה ו/או קבלת המתנה למועדים או בסניפים.

המבצע אינו כולל תכשיטים בקטגוריית ה- "Sale".

 

במידה והפריט שהוחזר או הוחלף היה בהנחה, הזיכוי יהיה בסכום ששולם בעת הרכישה ולא לפי מחירו המלא. בעסקה בה מומשה הטבה התלוי ברכישת מספר פריטים יחד, יינתן החזר עבור מוצר רק בהחזרת מלוא המוצרים שבגינם ניתנה ההטבה (למשל בעסקת 1+1 יינתן החזר כספי רק בהחזרת שני הפריטים) מידע נוסף על מדיניות ההחלפות וההחזרות שלנו נמצא בעמוד ״משלוחים החזרות והחלפות״ באתר.

אתנה תכשיטים לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

אתנה תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתנה תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

כל המחירים כוללים מע"מ.

התשלום בגין הרכישות באתר האינטרנט יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

bottom of page